Generalforsamlingen

er Grendelagets øverste myndighet og består av en representant for hver eier/fester.

Innkalling til generalforsamlingen skal skje ved skriftlig varsel til vedkommende eiendoms adresse eller utdeling til eiendommenes postkasse med minst 6 ukers varsel til et tidspunkt som ligger før utløpet av 1. kvartal hvert år.  

Forslag til vedtektsendringer kan senest fremmes fire uker før møtedato, øvrige saker kan fremmes senest tre uker før møtedato. Dagsorden skal sendes ut senest to uker før møtedato. Med dagsordenen skal følge alle forslag med styrets innstilling til vedtak, styrets årsberetning, revidert årsregnskap, revisjonsberetning, budsjettforslag for inneværende år og valgkomiteens forslag til innstilling.

Mindre justeringer til forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres dersom det er 3/4 flertall for å behandle dette blant de fremmøtte. Vedtak kan i slike saker gjøres med samme flertall.

Generalforsamlingen avgjør selv om den er beslutningsdyktig.