Snøbrøyting og strøing

Grendelaget har for sesongen 2023/2024 inngått avtale med Kråkstad Snø og Anlegg.

Vintersesongen er fra 1. november til 10. april.

 • Brøyting av veier og parkeringsplasser skal skje uoppfordret og følge Nordre Follo kommunes norm for brøyting
 • Ved snøfall om natten skal det være brøytet foran alle garasjer og på alle parkeringsarealer innen kl. 06.00 på hverdager og innen kl. 07.00 på søn- og helligdager. Brøyting av veier skal være påbegynt innen kl. 09.00.
 • Det brøytes uoppfordret på 5 cm. Når et snøfall er på over 5 cm skal det brøytes snarest og ikke ventes til snøfallet er slutt. Er det ved slike høve grunnet store snøfall ikke mulig å brøyte i henhold til avtalen, så bør det brøytes før 12.00. Ved forsinkelser skal Grendelaget varsles. Ved snødryss over flere dager må brøyter kontaktes hvis Grendelaget ser behov for en oppussingsrunde. Brøyter skal ta bort snøen fra begge sider av svingene. Det skal ikke legges snø på/ved søppelcontainerne.

Grendelaget kan rekvirere brøyting ved spesielle behov. Da vil grendelaget bli fakturert pr. time for utført arbeid.

Grendelaget kan rekvirere brøyting dersom avtalt brøyting ikke er utført tilfredsstillende. Dette inngår i kontraktssummen.

 • Strøing av gangveier, parkeringsplasser og garasjeanlegg utføres når brøyter mener det er nødvendig, med mulighet for GNFI å bestille ekstra strøing.
  5 strøinger inngår i kontrakten.


Hvis det kommer meldinger om dårlig utført brøyting eller strøing må brøyter kontaktes. Brøyter kan da kreve befaring på stedet.

 • Flytting av snø inne på feltet skal skje når snø blir liggende til hinder for effektiv brøyting, etter avtale med Grendelagets kontaktperson.
 • Generelle betingelser:
  Brøyting skal foregå med redskap som er tilpasset Grendelagets interne veinett. Dersom det registreres skader skal dette meddeles Kråkstad Snø & Anlegg umiddelbart slik at skaden kan besiktiges og rutiner endres slik at videre skader unngås. Brøyter har erstatningsansvar for skader på veinett, kantstein og beplantninger der det er utvist uaktsomhet. Skader på trær, busker og planter på anviste deponiplasser er ikke erstatningspliktige uten at det er utvist uaktsomhet. Det samme gjelder merker etter brøyteutstyret og singel/sand i plener.
 • Ved skader som nevnt over, så er det kun interne veier som gjelder. Er det skader som følge av kommunens brøyting, må kommunen kontaktes. 
 • Kontaktinfo til Kråkstad Snø & Anlegg er post@ksa-as.no


Hastigheten på gangveiene, spesielt ved strøing, må tilpasses ut fra at små barn leker på feltet. Det må vises særlig aktsomhet mellom 08.00 og 08.30 når skolebarn strømmer fra boligfeltet til Finstad skole.

 • Etter at sesongen er avsluttet, senest 15. mai, skal en representant fra brøyter og en fra Grendelaget sammen foreta befaring av området for å registrere eventuelle brøyteskader.
 • Brøyter skal sikre at det er tilgjengelig utstyr og personell til enhver tid. Det skal brukes traktor av moderat størrelse både ved brøyting og strøing.
 • Brøyter skal tegne alle nødvendige forsikringer for skader som kan oppstå på materiell og personer både i egen virksomhet og overfor 3. part.