Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Send en e-post til styret@nordrefinstad.no

Jeg ønsker å skifte ut vinduene i mitt rekkehus. Hvordan går jeg frem?

Dette er omtalt i de estetiske retningslinjene for Grendelaget Nordre Finstad I under punktet om "endringer i rekkehus krever samtemmighet fra alle seksjonene". Skifte av dører og vinduer skal samordnes. Opprinnelig vindusstørrelse opprettholdes, om nødvendig ned til nærmeste standardmodul.

Jeg ønsker å bygge på atriumshuset mitt. Hvordan går jeg frem?

Dette omtales i vedtektene § 13 Tilbygg / endringer på eksisterende bygninger (estetikk) - nabovarsel og byggemelding til Grendelaget.
Tilbygg/endringer på eksisterende bygninger skal gjøres slik at feltets opprinnelige karakter bevares. Forholdet mellom bebygget areal og felles grøntarealer/friarealer skal ikke endres. Reguleringsplanen og beplantningsplanen for området skal være styrende. Grendelaget kan vedta spesielle begrensinger for eksteriørmessige endringer og krav til tekniske løsninger som sikrer bla. forsvarlig tilgang til felles ledninger (vann, kloakk, elektrisitet og TV-kabel.).

Hvor eksteriørmessige endringer i bygningsmassen krever nabovarsel og/eller byggemelding skal grendelaget ha kopi av byggemelding og nabovarsel skal sendes grendelagets styre. Også tilgrensende garasjelag skal varsles. Gjelder endringen garasjelag skal naboene til dette varsles.

Jeg skal kjøpe meg el-bil. Hvordan løses dette med hensyn til strømregningen?

Grendelaget har ingen føringer for hvordan dette skal håndteres. Det er opp til hvert enkelt garasjelag å finne løsninger. Sjekk i første omgang med garasjelagsleder i ditt garasjelag.

Garasjelagene bes være oppmerksomme på at det er begrenset med kapasitet på det elektriske nettet til garasjene så det kan være hensiktsmessig å vurdere hvordan man skal møte en situasjon der det ikke er nok strøm til alle som ønsker det. Styret jobber parallellt med å se på alternative løsningsforslag for å møte denne utfordringen.

Det kommer vann opp av sluket på badet hos oss. Hva gjør jeg?

Grendelaget benytter Aquapower. Ring 22 30 00 37 for hjelp.

Dersom feilen ligger i Grendelagets anlegg, vil kostnaden belastes Grendelaget.

Endeveggen på vårt rekkehus er råtten og må gjøres noe med. Beboerne i de tre andre enhetene har sagt at de ikke er interessert i å være med på å betale regningen. Hva gjør jeg?

Dette omtales i vedtektene § 4 Vedlikehold av enkelteiendommer punkt c. I punktet regnes endevegger som felles vegger:
Ansvar for skader på felles deler av fysisk sammenhengende eiendommer
For eventuelle skader som oppstår ved drenasje eller felles sanitærinntak, og for vedlikehold av felles vegger, tak, piper og nedløpsledninger står festerne/eierne solidarisk forpliktet til i fellesskap å utbedre skader og besørge vedlikehold. Utgiftene skal deles likt. Eierne er også solidarisk forpliktet for utbedring av innvendige skader på bygningen hvis årsaken skyldes drenasje, felles sanitærinntak og/eller nedløpsledninger.