Informasjon til nye beboere


Velkommen til Nordre Finstad 1!

Som eier av rekkehus/atriumhus er din husstand obligatorisk medlem av Grendelaget Nordre Finstad I. Du har derved både de rettigheter og plikter som vi her vil informere deg om.
Byggefeltet Nordre Finstad I ble ferdig utbygget i 1971, og består av 43 rekkehus (172 enheter) og 88 atriumhus, i alt 260 enheter. Opprinnelig var tomtene festet til Nordre Finstad gård, nå er det etterfølgeren Johanne Eidevik som eier de tomtene som ikke er innløst. Årlig festeavgift betales pr. bankgiro som kommer i posten i begynnelsen av året. Innløsning av festetomt kan skje fortløpende etter gjeldende regler.

TV- og bredbåndtjenester
TV/bredbånd er tilknyttet Canal Digital Kabel TV AS, sist oppgradert i 2012. Den digitale grunnpakken inkluderer analog-TV, digital-TV (52 kanaler + 2 fritt valgte), HDTV og bredbånd (mulighet for IP telefoni med rabatterte priser). Dekoder og modem følger boenheten ved eventuelt salg, og overlates neste eier.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen (GF) er Grendelagets øverste myndighet. Alle har møterett (plikt) på generalforsamlingen, vanligvis avholdt i mars hvert år, og hver husstand har 1 stemme. Saksliste med frister forforslag sendes ut i god tid på forhånd.

Grendelagets styre
Grendelaget administreres av et styre, bestående av 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen. Funksjonstiden er 2 år (med mulighet for gjenvalg). En valgkomité (3 personer) sørger for at forslag til kandidater foreligger på forhånd, så det er ingen risiko å møte opp på årsmøtet. Det oppfordres derimot til å møte opp, og også være villig til å påta seg verv, slik at de mest mulig kan gå på omgang blant feltets beboere.

  • Tilsyn med vann-og kloakknettet (bortfaller medio 2015)
  • Tilsyn/kontakt med TV/bredbånd leverandør
  • Sørge for vedlikehold av stikkveger og snøbrøyting/strøing
  • Økonomikontroll
  • Påse at bestemmelsene som gjelder for Nordre Finstad I blir overholdt. Vedtatte bestemmelser finnes på hjemmesidene: https://nordrefinstad.no/informasjon/vedtekter

Garasjelag
Alle husstander som har felles garasjeanlegg hører til et garasjelag, i alt 13 (Garasjelag A-M+S). Garasjene er private og hører ikke under Grendelagets ansvarsområde. Ledervervet skal gå på omgang mellom beboerne, funksjonstid 1-2 år. Garasjelagene skal sørge for vedlikehold av garasjeanleggene, kosting av veier og plasser etter vinterens strøing og ellers for generell trivsel i nærområdet ved å innkalle til årlige dugnader, fortrinnsvis om våren (mai). Felles strømutgifter til garasjene innkreves av garasjelagsleder uavhengig av styret. Garasjene må forsikres privat av hver enkelt eier.

Parkering
Som hovedregel skal biler parkeres i garasjene. Feltets parkeringsplasser er felles for beboere og gjester. Kun nødvendig kjøring i gangfart er tillatt på feltet i indre veinett og plasser. All parkering ut over nødvendig av-og på lessing m.v er forbudt, maks 15 min. Også ved kortere stopp må det påses at det ikke sperres for utrykningskjøretøyer. Overtredelse av/brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre tilleggsavgift og/eller borttauing av kjøretøy for eiers regning. Tilleggsavgift følger Ski kommunes til enhver tid gjeldende satser, borttauing av kjøretøy skjer for eiers regning. Reglene finnes forøvrig på https://nordrefinstad.no/parkering.

Hageavfall
Inntil videre kan hageavfall deponeres i den ene delen av akebakken (enden av Atriumveien), etter anvisningene som er satt opp. Avfallet kjøres bort en gang i året, før første snøfall.

Økonomi
Grendelagets økonomi sikres ved en årlig avgift pr.husstand, hvorav tilknytningen til Canal Digital utgjør omkring halvparten. Normalt innkreves denne to ganger i året. I øyeblikket (2012) kreves også en ekstraordinær avgift for å kunne møte økte utgifter i forbindelse med renovering av veinettet sammen med vann/kloakk nettet. Innkrevingen er nettbasert. Det er viktig at nye beboere så snart som mulig formidler navn, adresse og e-post adresse til styret (styret@nordrefinstad.no). Tilsendt giro medfører ekstra gebyr. Avgiftenes størrelse vedtas på generalforsamlingen (se hjemmesiden).

Kommunikasjon
Kommunikasjon mellom styret og de enkelte husstander foregår nå elektronisk via e-post og all informasjon og alle aktuelle dokumenter legges ut på hjemmesiden www.nordrefinstad.no. Styrets e-post adresse er styret@nordrefinstad.no. På hjemmesiden finner en også kontaktopplysninger for de enkelte styremedlemmer.
Det oppfordres til kontakt hvis det er noe en gjerne vil ha rede på.

Les mer: https://www.nordrefinstad.no/grendelaget/info-til-nye-beboere/