Parkeringsbestemmelser

Parkering

Parkeringsbestemmelsene for grendelaget er nedfelt i vedtektenes §14 og § 15.

§ 14 Parkering og parkeringsplasser
Feltets parkeringsplasser er felles for beboerne og deres gjester. Som hovedregel skal biler parkeres i garasjen. Det er ikke tillatt å hensette båter, campingvogner, avskiltede biler o.l. på parkeringsplassene. Parkeringsplassene er kun for biler og motorsykler i daglig drift. Festere/eiere som har flere biler, parkerer bil nr 2 slik at den er til minst mulig ulempe for de øvrige beboerne. Parkeringsplass i andres garasjelag benyttes bare når det ikke er ledig plass ved den garasjerekken de er tilknyttet, i eget garasjelag eller på ekstra anlagt parkeringsplass utenom garasjelagene.


§ 15 Kjøring/parkering på det interne veinett, grøntarealer, lekeplasser mm.
a) Kun nødvendig kjøring i gangfart er tillatt på feltets indre veinett og plasser. All parkering utover nødvendig av- og på pålessing, bilvask m.v. er forbudt. Også ved kortere stopp må det påses at det ikke sperres for utrykningskjøretøyer.

b) Parkering av kjøretøy, campingvogner mm. Det er ikke tillatt å parkere kjøretøy, campingvogner mm på grendelagets interne gangveinett, på grøntarealer,
lekeplasser eller eventuelt andre steder der det ikke er anlagt parkeringsplasser godkjent av grendelagets styre.

c) Håndheving av grendelagets parkeringsbestemmelser. Overtredelse av/brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre tilleggsavgift og/eller borttauing av kjøretøy for eiers regning. Tilleggsavgift følger Nordre Follo kommunes til enhver tid gjeldende satser, borttauing av kjøretøy skjer for eiers regning.